Currency
Language

regulamin konkursu magicalskids

„ Magical Kids – wygraj buciki dla Twojego dziecka!”

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „ Magical Kids – wygraj buciki dla Twojego dziecka!” (dalej jako „Konkurs”) jest Sheep Skull Aldona Karcz z siedzibą w Targanicach, ul. Brzezińska 40, 34-120 Targanice, właściciel marki Magical Shoes NIP: 5512623741.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook.

1.5. Konkurs trwa od dnia 22.07.2021 od godziny 17:00 do dnia 25.07.2021 do godziny 23:59

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.3.

2.2. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora orazczłonkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:

pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);

za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

3.1. Konkurs polega na odpowiedzi przez Uczestnika w ramach serwisu Facebook pod postem konkursowym na pytanie “Jaka jest zabawna historia związana z Twoją pociechą?”

3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie nieograniczoną liczbę odpowiedzi Konkursowych.

3.3. Odpowiedzi konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w pkt 1.5.

3.4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie Odpowiedzi Konkursowych, które:

3.4.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;

3.4.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;

3.4.3. propagują zachowania niebezpieczne.

3.5. Z chwilą umieszczenia w serwisie, o którym mowa w pkt 3.1. Odpowiedzi Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z udzielonej Odpowiedzi Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

3.5.1. rozpowszechnianie Odpowiedzi Konkursowej poprzez jej publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranymna plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

Komisja Konkursowa

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).

4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskiej Odpowiedzi Konkursowej, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność i oryginalność.

4.3. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi na stronie internetowej www.facebook.com/magicalshoes, najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.

4.5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.

Nagroda

5.1. W Konkursie przewidziana jest nagroda pierwsza w postaci: jednej pary obuwia dziecięcego z obecnej kolekcji marki Magical Shoes znajdujące się w ofercie Organizatora. Dodatkowo druga nagroda w postaci rabatu 50% oraz trzecia nagroda w postaci 25% w sklepie internetowym organizatora: www.magicalshoes24.com

5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureaci wszystkich nagród zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: [email protected] w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, zgodnie z pkt 4.3. Dalszy kontakt z Laureatami będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

5.3. Laureat pierwszej nagrody, zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostepnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.

5.4. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 5.2. uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody, przy czym zrzeczenie się to obejmuje również nagrodę pieniężną, o której mowa w pkt 6.1.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie Nagrody.

5.6. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.

5.7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty albo usługi.

5.8 Laureaci drugiej i trzeciej nagrody otrzymają mailowo kody rabatowe, które będą mogli zrealizować od dnia otrzymania przez 30 dni.

Podatki

6.1. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).

6.2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

6.3. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

Postępowanie reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub listem poleconym, na adres Organizatora.

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

7.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora.

Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, to jest Sheep Skull Aldona Karcz z siedzibą w Targanicach, ul. Brzezińska 40, 34-120 Targanice, właściciel marki Magical Shoes NIP: 5512623741.

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt 7.

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

8.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

8.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

8.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych..

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.magicalshoes24.com

Postanowienia końcowe

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem:

https://magicalshoes24.com/regulamin-konkursu-magicalkids

9.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

9.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.

9.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.